1. vennootschapsbelasting vennootschapsbelasting
  2. Vennootschapsbelasting Wikipedia. Een aantal Nederlandse staatsbedrijven waaronder het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de Maastricht Aachen Airport is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In België wordt de vennootschapsbelasting geheven op grond van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De vennootschapsbelasting geldt enkel voor binnenlandse vennootschappen. Voor inrichtingen in België van buitenlandse rechtspersonen geldt een vergelijkbare belasting van niet-inwoners. Vennootschappen zijn belastbaar op het bedrag van de winst zoals die teruggevonden wordt in de gereserveerde winsten in de uitgekeerde dividenden of in bepaalde niet aftrekbare uitgaven de zogenaamde verworpen uitgaven. Van deze winst kunnen nog bepaalde aftrekken gebeuren zoals de aftrek voor risicokapitaal beter bekend als de notionele interestaftrek de compenseerbare verliezen van vroegere jaren en de investeringsaftrek.
  3. Vennootschapsbelasting Kluwer software. Home Kluwer Tax Vennootschaps-belasting. Software voor het berekenen van de vennootschapsbelasting voor uw Biztax-aangifte en voor het fiscaal beheer van bedrijven. A Kluwer Tax solution. SuperFisc Vennootschapsbelasting is het meest complete en betrouwbare programma voor het fiscaal beheer van ondernemingen. fiscale simulaties tijdens en op het einde van het jaar. het berekenen en optimaliseren van de fiscale aangiftes. het afdrukken en het elektronisch indienen via Biztax van de belastingaangifte inclusief alle fiscale bijlagen. controle van de aangiftes op hun juistheid en volledigheid. enorme tijdwinst omwille van automatische overname van gegevens uit andere programmas.
  4. Tarieven van de vennootschapsbelasting Belastingen Portaal Belgische Overheid. Vestiging van de aanslag. Tarieven van de vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 3399% inclusief de aanvullende crisisbelasting van 3%. Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322 500 euro bestaat er een verlaagd opklimmend tarief. van 1 tot 25 000 euro. van 25 000 tot 90 000 euro. van 90 000 tot 322 500 euro. Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.
  5. Vennootschapsbelasting Economie Portaal Belgische Overheid. Vennootschappen verenigingen organen en instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij. hun maatschappelijke zetel hun voornaamste vestiging de zetel van bestuur of beheer in België hebben. zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen. De vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten één keer per jaar een aangifte indienen. Het stelsel van de vennootschapsbelasting vertrekt van het principe dat alle inkomsten van de onderneming in aanmerking worden genomen. Het basistarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 3399 %. In bepaalde gevallen is er een verlaagd opklimmend tarief.
  6. Vennootschapsbelasting VPB berekenen. Start Berekeningen Ondernemen Vennootschapsbelasting. Klik op de gewenste ster. Beoordeling 8.6 / 10 26 x. Delen op Facebook 3. Delen op Twitter 5. Delen op Google 0. Delen op LinkedIn 2. Hoeveel vennootschapsbelasting moet u betalen over de winst? Bereken hoeveel vennootschapsbelasting u moet betalen over de winst. Tevens wordt berekend wat het effectieve percentage te betalen vennootschapsbelasting is. Bruto winst voor belastingen. Berekeningen in dit thema.
  7. Vennootschapsbelasting Région bruxelloise Brussels Gewest. Belasting op niet-residentiële oppervlakten. Specifieke belastingen voor sommige activiteitensectoren. 1819 het oproepnummer voor ondernemers. Elke vennootschap die winstgevende activiteiten uitoefent is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Vennootschappen verenigingen organen en instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij. hun maatschappelijke zetel hun belangrijkste vestiging of de zetel van bestuur of beheer in België hebben. en zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen. Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 3399 % met inbegrip van de aanvullende crisisbijdrage van 3 %. Er bestaan echter ook verlaagde belastingtarieven. Op de website 1819 van impulse.brussels vindt u ie tariveven van de vennootschapsbelasting. U wenst uw belastingaangifte elektronisch in te dienen?
  8. Wat is vennootschapsbelasting? De tarieven en voorwaarden MKB Servicedesk. De vennootschapsbelasting Vpb is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen de vennootschappen. Voor wie deze belasting precies geldt en wat de tarieven zijn lees je in dit artikel. Meer weten over geld? Er zijn verschillende partijen die de vennootschapsbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hier om. Er zijn ook uitzonderingen. Belangrijkste is de organisatie van een evenement.
  9. Aangifte vennootschapsbelasting. bv wel niet voordelig andere overwegingen. Wie moet aangifte doen? Wanneer moet de aangifte gedaan worden? Koppeling jaarrekening aangifte vennootschapsbelasting KvK-rapportage. Wie moet aangifte doen? De vennootschapsbelasting is een winstbelasting die geheven wordt van niet-natuurlijke personen die winst behalen. De belangrijkste groep belastingplichtigen zijn B.V.'s N.V.'s coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die als verzekeraar of kredietinstelling werken. Verenigingen en stichtingen zijn alleen belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Daarvan is ook sprake als zij in concurrentie treden met ondernemingen die wèl belastingplichtig zijn daaronder worden ook eenmanszaken e.d. begrepen die onder de inkomstenbelasting vallen.
  10. Vennootschapsbelasting vpb Ondernemersplein. Juridische administratieve en fiscale dienstverlening. Wat is uw gemeente? Zoek op gemeente of plaatsnaam. Deze informatie is afkomstig van Antwoord voor bedrijven. U betaalt vennootschapsbelasting vpb over de winst van uw besloten vennootschap bv of uw naamloze vennootschap nv. Een stichting of vereniging betaalt vennootschapsbelasting als de Belastingdienst haar als onderneming beschouwt. U mag verliezen met voorwaartse toekomstige winsten of winsten van voorafgaande jaren verrekenen. Achterwaartse verliesverrekening carry back is beperkt tot 1 jaar. Voorwaartse verliesverrekening carry forward is beperkt tot 9 jaar. Maakt u winst uit innovatieve activiteiten? Dan kunt u deze bij de aangifte voor de vennootschapsbelasting mogelijk onderbrengen in een speciale tariefbox de innovatiebox.